ALGEMENE VOORWAARDEN ChopChopBamboo

Artikel 1 | Definities

 1. Klant: degene met wie opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan.
 2. Partijen: Opdrachtnemer en klant samen.
 3. Consument: een klant die tevens een individu is en als privépersoon handelt.

Artikel 2 | Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen ChopChopBamboo, gevestigd te Veenendaal en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 89628977, hierna te noemen: opdrachtnemer.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen en te downloaden op de website van opdrachtnemer: www.chopchopbamboo.nl

Artikel 3 | Aanvaarding van overeenkomst

 1. De overeenkomst bestaat uit alle gemaakte afspraken tussen partijen aangaande de levering van producten door opdrachtnemer.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant per e-mail (chopchopbamboo@gmail.com) of anderszins het aanbod van opdrachtnemer tot het leveren van ChopChopBamboo producten aanvaardt.

Artikel 4 | Prijzen

 1. Alle prijzen die opdrachtnemer hanteert, zijn in euro’s, vrijgesteld van BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals verzend- en transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Verhogingen van de (kost)prijzen van producten, die opdrachtnemer niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 3. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 2, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 5 | Betalingsvoorwaarden

 1. De klant ontvangt per email of wel op een andere digitale wijze een opdrachtbevestiging van opdrachtnemer.
 2. Het bedrag in de opdrachtbevestiging dient binnen 14 dagen na bevestigingsdatum te worden voldaan.

Ook iets over vooruitbetaling?   De bestelling/opdracht wordt in behandeling genomen als de betaling is ontvangen.

 

Artikel 6 | Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer
 2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) aankoopbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Het product dient gebruikt te worden voor het beoogde doel. Informatie en beoogd gebruik wordt gecommuniceerd op of aan de verpakking van het product en op de website van opdrachtnemer
 4. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, omschrijvingen op de website (of gecommuniceerd met de klant) zijn indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst/of opschorting van enige verplichting. De producten zijn van natuurlijk materiaal en ambachtelijk gemaakt, waardoor kleur, tekening en maten kunnen variëren.
 5. Elk recht van de klant op schadevergoeding vervalt in elk geval 3 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7 | Levering

 1. Levering vindt plaats zo lang de voorraad strekt.
 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres, tenzij de klant en de opdrachtnemer anders zijn overeengekomen.
 3. Producten worden alleen geleverd op Nederlandse adressen.
 4. Indien het overeengekomen bedrag niet of niet op tijd wordt voldaan, heeft de opdrachtnemer het recht om zijn verplichtingen tot levering op te schorten totdat het overeengekomen bedrag of deel van het bedrag alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeiserverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan opdrachtnemer kan tegenwerpen.

Artikel 8 | Levertijd

 1. De door de opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, tenzij de klant en de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronisch/digitale) bestel- en betaalproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische/digitale) bevestiging heeft gekregen van opdrachtnemer.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij opdrachtgever niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 9 | Feitelijke levering

 1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 10 | Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan opdrachtnemer niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 11 | Garantie

 1. De garantie met betrekking tot de producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet voor normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van aangebrachte wijzigingen in het product, nalatigheid, of ondeskundig gebruik door de klant, evenals wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Artikel 12 | Herroepingsrecht consument

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden op voorwaarde dat het product in originele staat is, onbeschadigd, schoon en niet gebruikt of behandeld.
 2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die volgens de specificaties van de consument zijn geproduceerd.

3.De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag dat de klant als consument het product heeft ontvangen.

 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via email-adres: chopchopbamboo@gmail.com.
 2. De consument is verplicht om het product binnen veertien dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan opdrachtnemer en bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 13 | Vergoeding van de verzendkosten (leveringen)

 1. Verzendkosten (leveringen) zijn voor rekening van de consument, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan opdrachtnemer heeft geretourneerd en heeft voldaan aan de in artikel 12 lid genoemde voorwaarden, dan zal opdrachtnemer eventuele door de consument betaalde verzendkosten (retourkosten) binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 3. De kosten voor bezorging komen slechts voor rekening van opdrachtnemer voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 14 | Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van opdrachtnemer in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend in een van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichting ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichting(en) in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals rellen, natuurrampen); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom- elektriciteit, internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor opdrachtnemer zijn verplichting naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort, totdat opdrachtnemer er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 21 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Opdrachtnemer is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als deze als gevolg van de overmacht situatie enig voordeel geniet.

Artikel 15 | Klachten

 1. De klant dient een door de opdrachtnemer geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product niet aan wat de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant de opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkoming(en), schriftelijk op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat de opdrachtnemer in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Opdrachtnemer zal in overleg en in redelijkheid een passende oplossing zoeken.

Artikel 16 | Wijziging algemene voorwaarden

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal opdrachtnemer zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 17 | Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Opgesteld, 18 juli 2023 te Veenendaal